Do góry

Regulamin


Informacje ogólne

 • Regulamin określa zasady zakupów w agencji reklamowej Li PARIE. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.
 • Agencja reklamowa Li PARIE prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem strony internetowej www.lipariereklama.pl, oraz poprzez e-mail.
 • Wszystkie ceny prezentowane na stronie www.lipariereklama.pl są cenami netto i nie zawierają obowiązującego podatku VAT.

Oferty


 • Zamieszczony na stronie internetowej www.lipariereklama.pl Katalog produktów stanowi zaproszenie do rokowań w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, do którego stosuje się poniższe warunki. Zawarcie umowy następuje przez złożenie zamówienia i po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji przez agencję reklamową Li PARIE.
 • Firma Li PARIE zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i modyfikacji cennika i/lub katalogu na stronie www.lipariereklama.pl,

Zamówienia

 • Zamówienia mogą być składane:
 • W zamówieniu składanym poprzez e-mail lub fax należy szczegółowo podać i/lub opisać zamawiany towar. Niezbędne jest podanie: danych osobowych, telefonu kontaktowego, adresu mailowego oraz adresu do wysyłki.
 • Firmy składające zamówienia po raz pierwszy zobowiązane są do przesłania aktualnych dokumentów: NIP, Regon, Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub Zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej.
 • Firma Li PARIE zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia, jeżeli:
  • nie ma faktycznej możliwości jego realizacji ze względu na brak asortymentu u dostawcy.
  • Zamawiający posiada zaległości w płatnościach w stosunku do Firmy Li PARIE
 • Rezygnacja z zamówienia przez Klienta jest akceptowana przez Firmę Li PARIE , jeżeli:
  • pisemna rezygnacja zostanie doręczona do siedziby Firmy nie później niż 14 dni przed potwierdzonym terminem dostawy zamówionego towaru;
  • Zamawiający zwróci Firmie Li PARIE wszystkie poniesione koszty związane z realizacją zamówienia

 • Rezygnacja z zamówienia przez Klienta NIE jest możliwa, jeżeli zamówiony towar został już wyprodukowany lub materiały do jego produkcji zostały już zakupione przez Firmę Li PARIE
 • Zapłata za zamówiony towar następuje nie później niż w dniu odbioru towaru w sposób wskazany na fakturze, chyba że ustalono inaczej.


 • Zamówienia na towar ze znakowaniem są realizowane po wpłacie zaliczki w wysokości 40% wartości brutto zamówienia. Zapłata za pozostałe 60% wartości zamówienia następuje nie później niż w dniu odbioru towaru w sposób wskazany na fakturze, chyba że ustalono inaczej.


 • W przypadku zamówień z odroczonym terminem płatności Firmie Li PARIE przysługuje prawo do naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie i obciążenia Zamawiającego ewentualnymi kosztami upomnień. 


 • Firma Li PARIE zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu realizacji zamówienia lub wstrzymania realizacji kolejnych zamówień złożonych przez Zamawiającego w przypadku nieuregulowanych przez niego płatności za wcześniejsze dostawy, aż do momentu całkowitego uregulowania należności przysługujących Firmie Li PARIE
 • Zamawiający może odebrać zamówiony towar transportem własnym z magazynu Li PARIE mieszczącego się w Warszawie lub zlecić wysyłkę firmom kurierskim lub transportowym.

 • Zamawiający może zamówić próbkę towaru (pojedynczą sztukę). Do kosztu próbki należy jednak doliczyć 35 zł netto kosztów logistycznych.

 • Zamawiający jest zobowiązany do sprawdzenia stanu dostarczonych opakowań przyjmując towar od firmy transportowej lub kurierskiej. W przypadku naruszenia opakowań lub stwierdzenia uszkodzenia towaru, Zamawiający jest zobowiązany do odnotowania tego faktu na liście przewozowym lub na innym stosownym dokumencie podpisywanym w obecności przedstawiciela firmy transportowej lub kurierskiej oraz do niezwłocznego pisemnego poinformowania Firmy Li PARIE.
 • Wykonanie zamówienia następuje przez dostarczenie Zamawiającemu zamówionego przez niego towaru. Termin dostawy jest zawarty w pisemnym potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji. Li PARIE zastrzega sobie jednak prawo do częściowego wykonania zamówienia lub wykonania zamówienia częściami oraz do dostarczenia +/- 5% zamówionej ilości towarów.

 • Zamawiającemu przysługuje zwrot uiszczonej zaliczki w przypadku niewykonania przez Li PARIE zamówienia. Zamawiającemu przysługuje zwrot uiszczonej zaliczki w odpowiedniej części, w przypadku częściowego niewykonania przez Li PARIE zamówienia, o ile kwota wpłaconej zaliczki przewyższała wartość zrealizowanej części zamówienia. Z tego tytułu Zamawiającemu nie przysługują wobec Firmy Li PARIE jakiekolwiek dalsze roszczenia odszkodowawcze. 

 • W razie częściowego wykonania zamówienia lub umowy bądź też wykonania zamówienia lub umowy częściami, Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty za każdorazowo zrealizowaną część zamówienia lub umowy. 

 • W uzasadnionych przypadkach Firmie Li PARIE przysługuje prawo odstąpienia od wykonania pisemnie potwierdzonego zamówienia (w całości lub w części), w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiło to potwierdzenie. Z tytułu odstąpienia od wykonania pisemnie potwierdzonego zamówienia, Zamawiającemu nie przysługują jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze. Nie dotyczy to zwrotu zaliczki zapłaconej przez Zamawiającego.

 • W przypadku odmowy Zamawiającego odbioru zamówionego towaru w terminie wskazanym w pisemnym potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji lub innym uzgodnionym terminie, firma Li PARIE uprawniona jest do dochodzenia od Zamawiającego kary umownej będącej równowartością brutto zamówionego towaru, a Zamawiający zobowiązuje się do niezwłocznej zapłaty tej kary umownej. Zapłata kary umownej, nie pozbawia Li PARIE prawa dochodzenia uzupełniającego odszkodowania na zasadach ogólnych do wysokości faktycznie poniesionej szkody.

Ceny

 • Wszystkie ceny podawane na stronie www.lipariereklama.pl są cenami netto i nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT) w należnej wysokości, zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Ceny produktów wyświetlane na stronie www.lipariereklama.pl nie zawierają kosztów logistycznych oraz znakowania (kosztów nadruku, tłoczenia, grawerowania, kosztów przygotowalni, kosztów opakowania i przesyłki).
 • Ceny produktów umieszczonych na stronie www.lipariereklama.plmuszą zostać potwierdzone przez pracownika Li PARIE w pisemnym potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji.
 • Koszty wysyłki i opakowania zostaną doliczone do zamówienia, a ich wartość zostanie określona w pisemnym potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji.

Znakowanie oraz produkcja specjalna

 • Cena znakowania uzależniona jest od materiału z jakiego jest wykonany towar, rodzaju znakowania oraz ilości znakowanych produktów.
 • Projekty znakowania (np. logotypy, hasła reklamowe, adresy stron internetowych, grafika, itp.) na towarach winny być przesyłane w plikach graficznych, w postaci wektorowej, Ilustrator lub Corel w wersji do 11 włącznie (czcionki zamienione na krzywe, opis kolorystyki wg skali Pantone).
 • Firma Li PARIE nie ponosi odpowiedzialności za różnice między projektem, a oznakowanym towarem, które wynikły ze źle przygotowanych plików graficznych.
 • Kolory znakowania w skali PANTONE określane są w celu osiągnięcia możliwie najbardziej zbliżonego koloru w skali PANTONE.
 • Dodatkowe prace oraz wprowadzanie zmian w przesłanych plikach graficznych wyceniane będą indywidualnie wg stawki godzinowej gdzie 1h = 70 zł/netto. Powstałe koszty zostaną doliczone do faktury za zamówiony towar.
 • Zamawiający, przed uruchomieniem produkcji, zaakceptuje projekt znakowania przygotowany przez reprezentanta Li PARIE. Na życzenie Zamawiającego mogą zostać wykonane odpłatne próbki produkcyjne.
 • Terminy realizacji zamówień na towary ze znakowaniem wymagają potwierdzenia w pisemnym potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji.
 • Wszystkie materiały potrzebne do przygotowania i uruchomienia produkcji i wykonania zlecenia, jak: klisze, sita oraz matryce pozostają własnością Li PARIE.

Reklamacje

 • Na Zamawiającym spoczywa obowiązek sprawdzenia, czy dostarczony towar jest zgodny z pisemnym potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji
 • W przypadku stwierdzenia niezgodności Zamawiający winien niezwłocznie poinformować o tym na piśmie firmę Li PARIE, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru towaru.
 • W przypadku niezgodności dostawy z pisemnym potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji, firma Li PARIE zobowiązana jest do uzupełnienia braków, naprawy albo wymiany wadliwych towarów.
 • Firma Li PARIE zastrzega sobie prawo do nie uznania reklamacji na artykuły znakowane, jeżeli usluga znakowania nie została wykonana przez Li PARIE
 • Li PARIE nie ponosi odpowiedzialności z tytułu różnicy pomiędzy kolorystyką towaru przedstawionego na stronie www.lipariereklama.pl, a rzeczywistym kolorem towaru będącego przedmiotem zamówienia, jak również z tytułu niewielkich różnic w odcieniach w obrębie zamówionego asortymentu.
 • W momencie dalszej odsprzedaży zamówionych artykułów przez Zamawiającego, firma Li PARIE zostaje zwolniona z odpowiedzialności za błędy w dostawie i wady artykułów (nie dotyczy wad ukrytych).
 • Firma Li PARIE nie będzie akceptować roszczeń, dotyczących wyrównania szkód wynikłych z powstałej zwłoki w odbiorze towaru, niemożności wykonania dostawy, uchybień w realizacji zobowiązań umownych i prawnych oraz zaistnienia winy przy zawieraniu umowy, chyba że szkody te powstały wskutek umyślnej działalności firmy Li PARIE.
 • Firma Li PARIE nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady zamówionych towarów. Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest bezskuteczne, jeżeli Li PARIE zataił podstępnie wadę towaru.
 • Firma Li PARIE nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody będące następstwem wystąpienia jakiejkolwiek wady.

Zastrzeżenie własności produktu sprzedaży

 • Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystanie wykonanych przez firmę Li PARIE towarów ze znakowaniem oraz produkcji indywidualnych w materiałach reklamowych, na stronach internetowych firmy Li PARIE, jako części ekspozycji na targach branżowych oraz jako próbek możliwości technicznych firmy Li PARIE co do jakości znakowania.
 • Firma Li PARIE ma prawo do umieszczania na swoich stronach internetowych oraz w materiałach reklamowych informacji o wykonaniu usługi dla Zamawiającego, o ile podpisane umowy nie mówią inaczej.
 • Zamawiający oświadcza, że nabył i posiada autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do wszelkich treści (znaków towarowych) na obszarze oraz polach eksploatacji pozwalających, zgodnie z prawem, na ich umieszczanie na towarach w sposób określony w zamówieniu lub umowie oraz że są one wolne od wszelkich wad prawnych i nie naruszają praw osób trzecich oraz nie stanowią czynu nieuczciwej konkurencji. Zamawiający ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność odszkodowawczą (W przypadku podniesienia wobec Li PARIE jakichkolwiek roszczeń przez osoby trzecie w związku z towarami, Zamawiający zobowiązuje się zaspokoić te roszczenia bezpośrednio, bądź też zwrócić firmie Li PARIE równowartość kwot i/lub innych świadczeń, jakie firma Li PARIE musiała spełnić celem zaspokojenia osób trzecich. Zamawiający odpowiada również za poniesione przez firmę Li PARIE koszty procesu).
 • Wszystkie przygotowane i opracowane przez firmę Li PARIE projekty towarów są własnością firmy Li PARIE i nie mogą być kopiowane lub powielane jak również nie mogą być one przekazywane innym podwykonawcom bez pisemnej zgody firmy Li PARIE.

Postanowienie końcowe

 • W razie wystąpienia ewentualnych sporów pomiędzy Stronami oraz jakichkolwiek rozbieżności lub roszczeń, Strony zobowiązują się do współdziałania w celu ich ugodowego rozstrzygnięcia w drodze porozumienia.
 • W przypadku braku tego porozumienia, spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Li PARIE.
 • Wszystkie zmiany odnoszące się do powyższych warunków wymagają formy pisemnej oraz akceptacji obu stron pod rygorem nieważności.
 • W sprawach nie uregulowanych powyższymi ustaleniami mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 • Składający zamówienie w firmie Li PARIE przyjmuje powyższe ustalenia (o ile nie zostało ustalone inaczej).

Polityka Cookies

Niniejsza Polityka Cookies określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez Li Parie Jolante Lewicka z siedzibą w ul. Szaserów 137/u2, 04-363 Warszawa, Polska.§ 1 Definicje

Administrator - oznacza Li PARIE Jolanta Lewicka z siedzibą w ul. Szaserów 137/u2, 04-363 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 8221141275, Regon: 710509872, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

Serwis - oznacza stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą w domenie www.zaczarowanachatka.pl.

Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do stron internetowych Serwisu.

Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.§ 2 Rodzaje wykorzystywanych Cookies

Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

a) Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

b) Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.§ 3 Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu poprawnej konfiguracji serwisu, a w szczególności do:

a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu.

b) rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;

c) zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik,

d) zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści,

e) rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie, a w szczególności do:

a) utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

b) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.

c) optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych, a w szczególności do:

a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.
Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu zapamiętania lokalizacji użytkownika, a w szczególności do poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.
Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA).
Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych plus.google.com (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA).
Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych Facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii).
Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu prezentowania opinii na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego opineo.pl (administrator cookies zewnętrznego: Opineo Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu).§ 4 Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:
a) Przeglądarka Internet Explorer
b) Przeglądarka Mozilla FireFox
c) Przeglądarka Chrome
d) Przeglądarka Safari
e) Przeglądarka Opera
Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

Dalej